1. Uurtarief

Onze erelonen voor het verstrekken van de juridische diensten worden in principe berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed. Afhankelijk van het dossier wordt een vergoeding tussen € 110,00 en € 140,00 (excl. BTW) per gepresteerd uur aangerekend.
Voor prestaties die hoogdringend moeten worden uitgevoerd, kan een toeslag worden aangerekend.

2. Waardetarief

Voor invordering van of verweer tegen in geld waardeerbare vorderingen wordt op de hoofdsom en intresten het waardetarief toegepast tenzij het bedrag dat volgens het uurtarief verschuldigd zou zijn, hoger is, in welk geval dit uurtarief wordt toegepast.
Het waardetarief wordt als volgt per schijf gerekend:

  • 15%: op een waarde tot € 3.000,00, met een minimum van € 100,00.
  • 10%: op een waarde van € 3.001,00 tot en met € 50.000,00
  • 8%: op een waarde van € 50.001,00 tot en met € 125.000,00
  • 6%: op een waarde van € 125.001,00 tot en met € 250.000,00
  • 4%: op een waarde boven € 250.000,00

In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de veroordeling wegens onvermogen van tegenpartij niet kan uitgevoerd worden, zal het ereloon dat door toepassing van het waardetarief wordt bekomen, eventueel worden verminderd, in welk geval het nooit lager zal zijn dan het ereloon dat door toepassing van het uurtarief wordt bekomen.
Voor vast cliënteel kan een afwijkend tarief worden afgesproken.

3. Forfait

Een forfait kan worden afgesproken voor een welbepaalde opdracht die binnen een bepaald tijdsbestek kan worden uitgevoerd. Bijkomende prestaties die normalerwijze niet in deze opdracht begrepen zijn, worden afgerekend volgens het uurtarief.

4. Kosten

Voor de opening van een dossier wordt forfaitair € 50,00 aan kosten aangerekend.
Daarbuiten worden nog volgende kosten aangerekend:

  • Kantoor- en briefwisselingskosten: € 11,00 per bladzijde uitgaande documenten die door het kantoor werden opgesteld.
  • Bijkomende kost bij een aangetekende zending: € 8,00 per zending.
  • Verplaatsingen: € 0,60 per km
  • Parkingkosten: € 2,50 per uur

Indien er door ons kantoor gerechtskosten (rolrechten, expeditierechten e.d.), kosten van bepaalde attesten, gerechtsdeurwaarderskosten e.d. worden voorgeschoten, zullen deze uiteraard ook worden doorgerekend.

5. Facturatie.

Bij aanvang van het dossier wordt in principe een provisie van € 500,00 (excl. BTW) gefactureerd ter dekking van de eerste prestaties en kosten. In de loop van het dossier kunnen nog bijkomende voorschotfacturen worden uitgeschreven. Bij het einde van de opdracht wordt een eindfactuur opgesteld, waarbij een detail van de staat van ereloon en kosten wordt gevoegd en waarin al de gefactureerde voorschotten worden verrekend.
Op de factuur wordt de rechtsplegingsvergoeding in mindering gebracht die desgevallend van tegenpartij werd ontvangen.
Op alle facturaties is in principe een BTW-tarief van 21% van toepassing.
Elke betwisting moet schriftelijk en binnen de 15 dagen na ontvangst worden meegedeeld, zo niet wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
Ale facturen zijn opeisbaar vanaf de 15de dag na factuurdatum. Bij vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, zonder dat dit bedrag minder dan € 50,00 kan bedragen, en zullen eveneens van rechtswege verwijlintresten verschuldigd zijn a rato van 10% per jaar vanaf de factuurdatum.
Ingeval van gerechtelijke invordering zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.